English
English

Förändrade ekonomiska villkor för fastighets­branschen

Under de senaste åren har fastigheter erbjudit en bra och stabil avkastning på investerat kapital med låga finansieringskostnader i kombination av en bra värdeutveckling samt god efterfrågan hos hyresgäster. Det har gjort fastigheter till en attraktiv tillgång att investera i men vad händer nu?

Publicerad:

Pandemin blev ett förtydligande av fenomenet

Redan innan pandemin hade efterfrågan på handelsfastigheter minskat och en av anledningarna var att större andelar av handeln skedde över nätet. Pandemin har vidare bara förtydligat fenomenet och samtidigt uppmärksammat fastighetsägarna om risken att även efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska eftersom många företag fortsatt erbjuder anställda att arbeta hemifrån.

Parallellt med detta har efterfrågan på logistikfastigheter och samhällsfastigheter ökat och är fastighetsegment som sannolikt kommer att ha en uppgående trend, åtminstone några år till. Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och det kommer att dröja många år innan utbudet kan börja balansera efterfrågan. Detta är en mycket kortfattad och generell sammanfattning av fastighetsmarknaden som var aktuell en bit in i året 2022. Sedan dess har situationen förändrats relativt snabbt och riskerna med fastigheter har bara ökat.

Potentiella riskerna för fastighetsbolag

Riskpremien måste sättas i relation till skuldsidan

Sammantaget har vi idag en situation som fastighetsbranschen inte har sett på många år där riskpremien i fastigheter stiger som i sin tur sannolikt leder till sänkta fastighetsvärden som måste sättas i relation till fastighetsbolagets skuldsida. Sannolikt kommer några fastighetsbolag att få det svårt, några kommer att falla ifrån samtidigt som några kommer att gå stärkta ur krisen.

Fastighetsekonomisk kunskap hos medarbetare avgörande

Det som kommer att avgöra framgång eller misslyckande är fastighetsbolagets förmåga att dels hantera sin nuvarande löpande ekonomi, dels sin förmåga att göra korrekta investeringsbedömningar.

För att nå dit behöver fler medarbetare förstå fastighetens kortsiktiga löpande ekonomi och hur investeringar påverkar fastighetens långsiktiga värdeutveckling, säger Michael Murphy, föreläsare i fastighetsekonomi på Newton

Dela artikeln

Liknande