Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Förändrade ekonomiska villkor för fastighetsbranschen

15 sep 2022

En avgörande faktor för ett fastighetsbolag att lyckas är att flera medarbetare förstår fastighetens kortsiktiga löpande ekonomi och hur investeringar påverkar fastighetens långsiktiga värdeutveckling, säger Michael Murphy, föreläsare i fastighetsekonomi på Newton.

Fastighetsmarknaden 2022

Under de senaste åren har fastigheter erbjudit en bra och stabil avkastning på investerat kapital, låga finansieringskostnader i kombination med en bra värdeutveckling samt en god efterfrågan hos hyresgäster. Detta har gjort fastigheter till en attraktiv tillgång att investera i.

Redan innan pandemin började efterfrågan på handelsfastigheter dock sjunka något tack vare en allt större andel av handeln skedde över nätet. Pandemin har vidare bara förtydligat fenomenet och samtidigt uppmärksammat fastighetsägarna att det finns en stor risk att även efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska, då många företag upptäckt att personalen faktiskt jobbar när de jobbar hemifrån.

Parallellt med detta har efterfrågan på logistikfastigheter och samhällsfastigheter ökat och är fastighetsegment som sannolikt kommer att uppgående trend, åtminstone några år till. Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och det kommer att dröja många år innan utbudet kan börja balansera efterfrågan. Detta är en mycket kortfattad och generell sammanfattning av fastighetsmarknaden som var aktuell en bit in i året 2022. Sedan dess har situationen förändrats relativt snabbt och riskerna med fastigheter har ökat.

Potentiella risker för fastighetsbolag

  • Konjunkturen den senaste tiden har varit till fastighetsbranschen fördel. En lågkonjunktur i kombination med pandemieffekter riskerar att driva upp redan höga vakansgrader till nya nivåer.
  • Inflationen är den högsta på 30 år vilken driver upp fastighetsägarens kostnader. För fastighetsbolag med inriktning på bostäder kommer den närmaste tiden att bli tuff, kraftiga kostnadsökningar i kombination med begränsade möjligheter att kompensera ökade kostnader med höjda hyror. Fastighetsbolag med lokaler kan kompensera kostnadsökningar via indexerade hyror, men stiger hyrorna kraftigt finns alltid en ökad risk för ytterligare vakanser.
  • Tiden med låga räntor och låga finansiella kostnader är förbi. Räntorna har redan stigit och ytterliga höjningar är aviserade, vilket påverkar inte bara fastighetsbolagens resultat utan också avkastningskrav på kommande fastighetsinvesteringar

Riskpremien måste sättas i relation till skuldsidan

Sammantaget har vi idag en situation som fastighetsbranschen inte har sett på många år där riskpremien i fastigheter stiger som i sin tur sannolikt leder till sänkta fastighetsvärden som måste sättas i relation till fastighetsbolagets skuldsida. Sannolikt kommer några fastighetsbolag att få det svårt, några kommer att falla ifrån samtidigt som några kommer att gå stärkta ur krisen. Det som kommer att avgöra framgång eller misslyckande är fastighetsbolagets förmåga att dels hantera sin nuvarande löpande ekonomi dels sin förmåga att göra korrekta investeringsbedömningar.

Diplomerad Fastighetsekonom

Distans
3 månader